fbpx

ALLMÄNNA VILLKOR – Simon and Leonards Bootcamps AB

Dessa medlemsvillkor avseende medlemskap i Bootcamps  (”Medlemsvillkoren”) utgör en bilaga till det avtal om medlemskap som ingåtts mellan Simon and Leonards Bootcamps AB och medlemmen (”Medlemskontraktet”).

Följande villkor gäller samtliga beställningar som görs hos Simon and Leonards Bootcamps AB med organisationsnummer 559117-2159 (vilka äger och förvaltar Bootcamps), på Bootcamps webbplats eller via digitala enheter.

Genom att använda Bootcamps och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått dessa innan du gör din beställning.

Att produkter tillhandahålls på Bootcamps vid en viss given tidpunkt, innebär inte och är inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Bootcamps strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. För att det skall vara möjligt behöver vi säkerställa att tjänsten används på ett icke skadligt vis. Vid användning av denna webbplats förstår och godkänner du att inte publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster. Du agerar inte heller på ett sätt eller använder en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av Bootcamps, eller som påverkar webbplatsens säkerhet. Vidare använder du inte heller någon enhet eller försöker använda någon sökmotor, programvara, verktyg eller annan enhet (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner eventuella konton.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls.

MEDLEMSKAPET

Medlemskapet i Bootcamps är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad period är den överenskomna tidsperiod som Medlemskontrakt och Medlemsvillkor minst ska gälla, räknat från avtalat startdatum till och med bindningstidens slut. Bootcamps tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon som medlem svarar för. Bootcamps svarar dock för sådan skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem, eller någon som medlem svarar för, om det beror på Bootcamps vårdslöshet. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Minimiålder för medlemskap i Bootcamps är 15 år. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Medlemmen ansvarar för att informera Bootcamps vid adressändring (inkl. ändring av e-postadress). Vid beviljande av medlemskap ska medlemsavgift betalas. Medlemmar som valt betalsätt autogiro debiteras i samband med första månadsavgiften.

PRISER OCH BETALNING

De priser som anges på Bootcamps.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Om mervärdesskatten (momsen) ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser.

MEDGIVANDE

Jag samtycker till att Bootcamps får kommunicera med mig via email, sms och telefon, så länge jag är medlem i Bootcamps och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan närsom helst begära att Bootcamps upphör med dylik kommunikation.

PRIS OCH PRISJUSTERING

Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlemskontraktet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Om Bootcamps efter bindningstiden löpt ut önskar justera priset, är Bootcamps skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder ikraft samt även om medlemmens rätt att säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos Bootcamps. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Bootcamps information säga upp sitt medlemskap till Bootcamps enligt vad som regleras i dessa villkor.

ADMINISTRATIONSAVGIFT

Vid löpande betalning av medlemskap via autogiro tillkommer en administrationsavgift om 99 kr per år. Avgiften debiteras första gången när medlemskapet varat i 12 månader och debiteras därefter den första månaden per varje påbörjad tolvmånadersperiod som medlemskapet varar, dvs. månad 13, månad 25 osv. under avtalstiden. Avgiften återbetalas inte för det fall medlemskapet upphör innan den tolvmånadersperiod som betalningen avser löpt ut.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Medlem rekommenderas att göra sin uppsägning av medlemskapet i samband med något av Bootcamps träningspass. Om medlemmen inte har möjlighet att personligt inställa sig vid ett av dessa pass kan medlemmen säga upp sitt medlemskap per telefon eller från den e-postadress som finns registrerad i dess medlemsuppgifter. Uppsägning görs till Bootcamps per telefon till 073-648 48 62 eller per mail till kontakt@bootcamps.se. Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Bootcamps med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag. Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter bindningstiden löpt ut. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift. Bootcamps förbehåller sig rätten att med angivande av skäl omedelbart säga upp medlemskapet till upphörande. Meddelande om sådan omedelbar uppsägning och skälen till uppsägningen ska lämnas till medlemmen skriftligen och medlemmen ska ges en möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande vidta rättelse, om annat inte uttryckligen anges i dessa Medlemsvillkor. Vid omedelbar uppsägning vid vilken rättelse kan vidtas återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erlagts.

DISTANSAVTALSLAGEN

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på Bootcamps.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail kontakt@bootcamps.se eller telefon 073-648 48 62 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

UTEBLIVEN BETALNING

Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Bootcamps överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Bootcamps har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.

INFORMATION OM BANKKONTONUMMER

Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs vänder han/hon sig till den kontoförande banken som ska hantera detta. Kontonummer är en angelägenhet mellan kontoinnehavare och bank.

AVSTÄNGNING VID UTEBLIVEN BETALNING

Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt- och villkor kommer medlemmen att avstängas från träning tills full betalning sker.

MINIMIÅLDER VID BETALNING VIA AUTOGIRO

Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Bootcamps är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemskontakt samt betalningsansvar för dennes räkning.

AUTOGIRERINGAR

Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Bootcamps en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.

BETALNING VIA PAYSON

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel.

Vi erbjuder även betalsättet “PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige. Om köp med “PaysonFaktura” inte godkänns, vänligen kontrollera att ni uppgett er personliga information korrekt och försök sedan igen alternativt välj ett annat betalsätt.

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar Payson en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Payson debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson AB och Simon and Leonards Bootcamps AB förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

PERSONUPPGIFTER

Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Detta samtycke ger du vid ditt köp. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår hemsida kommer att behandlas av Simon and Leonards Bootcamps AB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Simon and Leonards Bootcamps AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

GARANTIER OCH SERVICE

Vi kan inte garantera att du kommer drastiskt förändra din kropp genom att ladda ner ett program av oss. Programmen är ett hjälpmedel som du sedan får använda för att ta dig närmare dina mål. Har du några frågor eller vill ha tips är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Då vi inte har möjlighet att se över tekniken i övningarna tar vi inte ansvar för eventuella skador i samband med träningen.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller digitala enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessions-cookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller digitala enhet i upp till 12 månader. Sessions-cookies sparas tillfälligt och försvinner vid stängning av webbläsaren.

VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi på använder cookies för att förbättra och förenkla besöket på vår webbplats. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Vi använder permanenta cookies för att spara dina uppgifter om du väljer ”Kom ihåg mig” vid inloggningen. Vi använder sessions-cookies när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i din varukorg.

COOKIES FRÅN TREDJE PART

Vi använder cookies från tredje part för att samla in anonym statistik genom analysverktyget Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessions-cookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller digitala enhet i upp till 24 månader.

HANTERING AV COOKIES

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller digitala enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller digitala enhet.

Du kan hitta hjälp till de flesta moderna webbläsare på denna hemsida om cookies. Vi vill dock förtydliga att du inte kommer att kunna utnyttja vissa av funktioner på vår webbplats om du väljer att avaktivera cookies.

DOPING OCH ANNAN GROV MISSKÖTSAMHET

Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är strikt förbjudet i samband med Bootcamps samtliga träningspass. Bootcamps förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan grov misskötsamhet såsom bl.a. allvarliga hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet i samband med Bootcamps samtliga träningspass.

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Medlemsvillkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Bootcamps och medlem med anledning av dessa Medlemsvillkor eller Medlemskontrakt ska avgöras av svensk domstol. Bootcamps och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

 

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

ALLMÄNT

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

DEFINITION AV BANKDAG

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

INFORMATION OM BETALNING

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

STOPPA BETALNINGEN (ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

RÄTTEN FÖR BETALNINGSMOTTAGAREN OCH BETALARENS BETALTJÄNSTLEVERANTÖR ATT AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

GDPR

Samtycke till hantering och publicering av personuppgifter hos Bootcamps

Simon and Leonards Bootcamps AB, org nr. 559117-2159, nedan kallade Bootcamps, begär samtycke till hantering och publicering av personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, personbeskrivning, bilder och rörliga bilder. Syftet är att använda dessa i Bootcamps system och kommunikation. Det kan t.ex. användas för att nå klienter i form av mail och telefon, men också för att se utvecklingsbilder, träningsmål, ge ett rättvisande tränings- och kostupplägg samt se klienters egna träning för att följa upp träningsmål. Uppgifter som hälsodata, eventuella skador och sjukdomar sparas i ett separat register för att tränaren ska ha möjlighet att se över och ge ett rättvisande träningsupplägg.

Kontaktuppgifter sparas i ett separat kundregister. Alla uppgifter sparas så länge du själv inte väljer att avsluta ditt medlemskap. Kundregistret uppdateras årligen och avslutade kunder tas bort inom 2 år från avslutat medlemskap. Detta så att kunder som väljer att fortsätta sitt medlemskap efter ett kort avbrott finns kvar i registret. Deltar du även på gruppträningar/personlig träning med Bootcamps begär Bootcamps även samtycke till att använda bilder och rörliga bilder för publicering. När bilder tas nämns detta inför passen. Det kan t.ex. publiceras på, men inte begränsat till, webbplats, sociala medier samt tryckt material (skrifter, rapporter mm) tills vidare. Personuppgifterna publiceras endast där Bootcamps står som avsändare.

Personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, personbeskrivning, bilder och rörliga bilder kommer även att sparas i Bootcamps arkiv.

Samtycke kan återkallas genom att kontakta Leonard Persson, kontaktuppgifter nedan, när som helst utan negativa konsekvenser. Observera dock att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Bilder från t.ex. gruppträningar kan fortsatt förekomma i våra kanaler även efter avslutat medlemskap om inte samtycke återkallas.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Simon and Leonards Bootcamps AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan. Kontakta Leonard Persson, Bootcamps: kontakt@bootcamps.se, telefon 073-648 48 62.

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen.


FRÅGOR

Har du frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss.


KONTAKT

E-post: kontakt@bootcamps.se
Telefon: 0736484862


OM BOOTCAMPS

Bolagsnamn: Simon and Leonards Bootcamps AB
Organisationsnummer: 559117-2159
Adress: Sågargatan 15B, 75318 Uppsala